โรงงานทั่วไป Ka (โมโรร่า 907-4)

โรงงานแป

รรูปไหลขนาด 704.23㎡ โ
รงงานบําบัดน้ําเสี

ย 30 m3 ก่อตั้งใหม่ในปี 2013เป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในรอบ (ปลากลม) และเนื้อปลาของปลาทะเลแดง, เนื้อซี่โครง (40%) ยา (ส่วนหนึ่ง) ชิ้นและผลิตภัณฑ์แปรรูปสูงอื่น ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์มาดายเรายังมีส่วนร่วมในการค้าที่สอดคล้องกับความต้องการต่างๆของลูกค้าของเรา

รายการรับ
รองการได้รับใบรับรอง ISO
22000:2005,
MEL-COC [ขั้นตอนการจัดจําหน่าย MEL (Ver.2.0) รับร
อง (GSSI อนุมัติ)]