นากาชิมะ-โจ ที่ที่สหกรณ์ประมงฮิกาชิมาชิตั้งอยู่มีชายฝั่งยาวและอ่าวมากมายและเป็นสภาพแวดล้อมที่กระแสน้ํามาและไปรุนแรงมากอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีประมาณ 19 องศาและโชคดีมากเป็นสภาพสถานที่สําหรับพื้นที่ประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการประมงที่ใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้มีแพร่หลายทั่วเมืองนากาชิมะการทําฟาร์มปลาเป็นลักษณะที่ธุรกิจของครอบครัวขนาดใหญ่”คิง” เป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น, การจัดการความปลอดภัยของอาหารโดยสหกรณ์ประมง Higashimachi ตัวเอง, ที่มีคุณภาพสูงของการเพาะปลูก, เนื้อ, คุณค่าทางโภชนาการ, และมีคุณภาพสูง.

วี ไอ ไอ โอ เอ็น

ปลายทางที่สหกรณ์ประมงฮิกาชิมาจิจ้องมอง


“สหกรณ์ประมง” เป็นสหภาพแรงงานที่สมาชิกสหภาพชาวประมงมีวัตถุประสงค์เดียวกันและมีการจัดในความโปรดปรานของวัตถุประสงค์แน่นอนว่าต้องเป็นองค์กรที่มีประโยชน์สําหรับชาวประมงซึ่งจะได้รับประโยชน์จากชาวประมงและเรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้และเปิดให้สังคมไม่พูดถึงสมาชิกสหภาพ

ปรัชญาขององค์กร

ปรัชญาองค์กร

สหภาพที่น่าเชื่อถือส
ําหรับสมาชิกสหภาพ

เพื่อให้สหภาพในการดําเนินธุรกิจเป็นองค์กร”ความไว้วางใจระหว่างสหภาพและสมาชิกสหภาพ”เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดกับพื้นหลังของความไว้วางใจนี้เราจะส่งเสริมธุรกิจของเราตามหลักฐานที่เราจะปกป้องการจัดการและการดํารงชีวิตของสมาชิกของเราเราจะยังคงมีส่วนร่วมในการจัดการความมั่นคงของสมาชิกของเราโดยการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของ “ความท้าทาย, การสร้าง, และการเปลี่ยนแปลง” เป็นแนวทางการปฏิบัติ.เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสหภาพที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสังคม

ประธานคณะกรรมการแทนคณะกรรมการบ
ริษัท (ประธานสมาคมปลาทะเลแห่งชาติ)


บริษัทฮิงาชิมาชิ ฟิชชิ่ง

ข้อมูล

คุย โอริ นาสหกรณ์ประมงฮิกาชิมาจิ
สถาน176
9-1769-1200FAX:
0996-86-1200FAX:0996-86-1202, 176
9-1ทาคาสุ, Nagashima-cho, อ
ิซุมิ-ปืน, คาโกชิมะ 899-1401
สร้าง1949 (Showa 24)
ทุน663.52 ล้านเยน
เจ้าหน้าที่ตัวแทนประธานสมาคมกรรมการบริษัทต
ัวแทนสมาคม 2549 (Heisei 18) 30 กันยายน 2549
จํานวนสมาชิกสหภาพ611 (สม
าชิกสหภาพบวก 376 คน / 235 สมาชิกร่วม)
จำนวนพนักงาน83 (จํ
านวนจํากัดของพนักงาน: 20/ Part 40)
การจัดการธุรกิจทางเศรษฐกิจ30,470 ล้านเยน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันบริษัท เจเอฟเอ จํากัด
สถาบันการเงินรายใหญ่สมาคมสหกรณ์การประมงเครดิตประจําจังหวั
ดคาโกชิมะธนาคาร
เครดิตร่วมกันธนาคารญี่
ปุ่นนโยบายการลงทุน ธนาคารฯลฯ
*ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
การทอผ้ากลุ่มสมาชิก

โคปาร์เตอร์

สมาคมประมงฮิกาชิมาจิมีองค์กรสมาชิกสหภาพเช่น Seinenbu, สโมสรสตรีและสมาคมซัพพลายเออร์ต่างๆเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและชั้นเรียนทําอาหารและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน

รายชื่อสมาชิกสหภาพสมาคม Seinenbu,
แผนกสตรี, สมาคมบริษัทเลี้ยงปลา, สมาคมตัวแทนจําหน่ายโกจิสุทธิ, สมาคมผู้ค้าทาโคสึโบ, สมาคมผู้ค้าสุทธิมากิ, สมาคมผู้ค้าสุทธิไอโซเคนสุทธิสมาคมผู้ค้า, สมาคมผู้ผลิตสัตว์น้ํา Blue Osa, สมาคมนักดําน้ําทําความสะอาดอิเคซู, สมาคมบลูประกาศ

โชซุเกะ ชิโซะ

สิ่ง อำนวย ความ สะดวก

สมาคมประมงฮิงาชิมาจิ

[สํ
านัก
งานใหญ่]
899-1401

ฝ่ายธุรกิจซื้อและซื้อ

899-1403 Kagosh
ima จังหวัด Izumi-gu
n นากาชิมะโจโมโ
รอุระซื้ออาหารแผนกอาหาร TEL:
0996-86-
0700 แผนกน้ําแข็ง TEL:0996-
86-0755 กองวัสด
ุเชื้อเพลิง TEL:0996-86-0316

สถานที่ก่อสร้าง

899-1403 โม
โรอุระ, Nagashima-cho,
Izumi-gun, 12
29 แผนกประมวลผลฝ่ายขา
ยร่วม (แผนกแปร
รูป) TEL:0996-86-1188

โซโซ คาโคโกะ

8
99-1
403

เว็บไซต์การผลิตและวิศวกรรม

เขตอิซุม
ิ, คาโกชิมะ 4508-1

ประวัติ

1949 (
Showa 24)
สมาคมสหกรณ์ประมงฮิกาชิมาจิก่อตั้งขึ้น (พร
ะราชบัญญัติสหกรณ์ประมงถูกตราพระราชบัญญัติ)
1
968
เริ่มทําฟาร์ม osa สีน้ําเงิน
1
974
เปิดตลาด
1
982
การส่งออกของบริไปยังสหรัฐฯเริ่มต้น
1
988
การประมวลผลธุรกิจเริ่
มต้นสถานที่ดําเนินการจัดตั้งขึ้น (ฮะคุอิ, ทาเคชิมะ)
1
998
ซื้อ “
การรับรอง HACCP” ที่โรงงานแปรรูป (รายการที่มีคุณสมบัติ: 11 รายการ) *ต้นทุน
การปรับปรุงโรงงานแห่งแรกในประเทศญี
่ปุ่นสําหรับปลาที่ปลูก: 150 ล้านเยน
2
003
กุมภาพ
ันธ์ได้รับการรับรองเป็น “ส่งออกประมงอาหารจัดการสิ่งอํานวยคว
ามสะดวกสําหรับ EU” * ส่งออกของบริไปยั
งสหภาพย
ุโรปในเดือนสิงหาคมเป็นครั้งแรกในปลาที่ปลูก
2
004
ได้รับการรับรองว่า “แบรนด์คาโกชิม่า”
2
005
วันที่ 10 มิ
ถุนายน: การส่งออก “เซี่ยงไฮ้” ใ
นประเทศจีนได้จด
ทะเบียนเป็น “ส่งออกสิ่งอํานวยความสะดวกการจั
ดการอาหารประมงไปยังประเทศจีน”
2
007
จดทะเบียนเป็น “ส่งออกประมงและสิ่งอํานวยความสะดวกอาหารสําหรับรัสเซีย”
2
008
11 เมษา
ยน 2554 ประเทศไทย
2
011
14 มกราคม: “Hay
ao King” จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2
013
การก่อสร้างโรงงานก่อสร้างทั่วไป
2
015
มีนาคม 24: Jfa
Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายนสําหรับการรับรองของ “คิงของทะเล”, “Tai-o” และ “Kagoshima ข
องเกษ
ตรป่าไม้และประมงรับรองระบบ (K-GAP)”
2562 (ป
ีใหม่เรวะ)
เมื่อวันที
่ 15 พฤษภาคม (โรงงานแปรรูปและโรงงานแปรรูปทั่วไป) ว
ันที่ 18 ม
ิถุนายน “การรับรองสภาการจัดการสัตว์น้ํา (ASC) (การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําและก
ารกระจายการแปรรูป) 5 กันยายน “การรับรอง Ecolabel Marine ญี่ปุ่น (MEL) ” (ผลิต
ภัณฑ์แปรรูปน้ําบุรีและบริ)